ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NIVEA MEN THE GAME…from home!»

Η εταιρεία «PARALOT MEDIA & MARKETING LIMITED», που εδρεύει στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 357, Τ.Κ. 152 31, με Α.Φ.Μ. 997279588, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής «η Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία «Beiersdorf Hellas ΑΕ», που εδρεύει στον Γέρακα, Αγίου Νεκταρίου 2, με Α.Φ.Μ. 098004327, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «ο Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διεξαχθείμέσω της ιστοσελίδας menshouse.gr, την οποία διαχειρίζεται η Διοργανώτρια (στο εξής «ο Ιστότοπος»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους (στο εξής «οι Όροι του Διαγωνισμού»), όπως αυτοί θα είναι δημοσιευμένοι Ιστότοπο.

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 8η Δεκεμβρίου 2021 ώρα 21:00 έως την 10η Δεκεμβρίου 2021 ώρα 23:59, μέσω του Ιστότοπου. Τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και δεν θα δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας και διατηρούν ενεργό λογαριασμό στο facebook. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, της Beiersdorf Hellas ΑΕ, των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν είναι έγκυρη και θα ακυρώνεται. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού να ζητήσει από τους συμμετέχοντες οποιοδήποτε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη της εγκυρότητας της συμμετοχής τους. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ακυρώνει τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα δεν συμμορφώνεται με τους Όρους του Διαγωνισμού.

3. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό πρέπει να μεταβεί στον Ιστότοπο, δηλαδή στην ιστοσελίδα https://menshouse.gr, όπου θα έχει αναρτηθεί η δημοσίευση του Διαγωνισμού, αποτελούμενη από ένα άρθρο και ένα βίντεο. Στην αρχή του άρθρου θα δίδονται γενικές οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής στο Διαγωνισμό και μέσω ενός link ο αναγνώστης θα οδηγείται σε ειδική σελίδα, όπου θα είναι διαθέσιμοι οι Όροι του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες, αφού διαβάσουν το άρθρο και τους Όρους του Διαγωνισμού, πρέπει να ανοίξουν το βίντεο. Ο Παρουσιαστής που θα εμφανίζεται στο βίντεο θα θέτει τρεις (3) ερωτήσεις. Επισημαίνεται ότι οι ερωτήσεις απευθύνονται σε όλους τους αναγνώστες του Ιστοτόπου, ωστόσο, για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό, πρέπει να διατηρεί ενεργό λογαριασμό στο facebook. Οι συμμετέχοντες πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις, που θα θέτει ο Παρουσιαστής, μέσω της δημοσίευσης σχετικού σχολίου (comment) κάτω από τη δημοσίευση του Διαγωνισμού. Η σύνδεση με το προφίλ τους στο facebook, θα γίνεται αυτόματα μέσω του FacebookApp του menshouse.gr. Κάθε συμμετέχων δικαιούται μία (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό και ως εκ τούτου, σε περίπτωση δημοσίευσης περισσότερων σχολίων από τον ίδιο συμμετέχοντα, θα ληφθεί υπόψη μόνο το πρώτο σχόλιο. Τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται μετά την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 των παρόντων Όρων του Διαγωνισμού ημερομηνία και ώρα λήξης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο, οι δε σχετικές συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα θεωρείται έγκυρη, μόνο εφόσον το σχόλιο του συμμετέχοντα είναι σχετικό με τις ερωτήσεις του Διαγωνισμού, δεν προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, δεν προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπεια οποιουδήποτε τρίτου, δεν περιέχει περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή/και δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, δεν αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία, δεν προσβάλλει την εικόνα και τη φήμη της Διοργανώτριας και της Beiersdorf Hellas ΑΕ και οποιουδήποτε τρίτου και δεν είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές ή/και αντίθετο στο νόμο ή/και τα χρηστά ήθη. Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη (αστική, ποινική ή άλλη) για τα σχόλια των χρηστών, ούτε συναινεί σε αυτά ούτε υιοθετεί ούτε αποδέχεται αυτά.

4. Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, αυτός που θα απαντήσει σωστά και στις τρεις (3) ερωτήσεις. Εάν περισσότεροι του ενός συμμετέχοντες απαντήσουν σωστά και στις τρεις (3) ερωτήσεις, για την ανάδειξη του νικητή και 15 επιλαχόντες θα γίνει κλήρωση από τη Διοργανώτρια μεταξύ όλων όσων θα έχουν τυχόν απαντήσει σωστά ταυτόχρονα. Η κλήρωση θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10 παρουσία συμβολαιογράφου του κου Δ. Κοντόπουλο, στα γραφεία του (Σκουφά 11, Κολωνάκι). Το ονοματεπώνυμο του νικητή θα ανακοινωθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2021 με σχετική ανάρτηση της Διοργανώτριας μέσω του Ιστοτόπου την 13η Δεκεμρβίου 2021 και ώρα 15:00. O νικητής θα κερδίσει μία ετήσια συνδρομή Cosmote TV (στο εξής «το Δώρο»), την οποία θα προσφέρει η εταιρεία η Beiersdorf Hellas ΑΕ.

5. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με το νικητή μέσω προσωπικού μηνύματος (inbox) στο λογαριασμό του στο facebook μέχρι την 13η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00. Ο νικητής πρέπει να απαντήσει στο ανωτέρω προσωπικό μήνυμα μέσω (inbox) δηλώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του Δώρου (τηλέφωνο επικοινωνίας, σταθερό ή/και κινητό, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής) εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών από την αποστολή του μηνύματος της Διοργανώτριας. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια ή/και η Beiersdorf Hellas ΑΕ σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας ή/και η διεύθυνση αποστολής του Δώρου που θα δηλώσει ο νικητής είναι εσφαλμένα και για το λόγο αυτό δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του ή/και η παράδοση του Δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει εγκαίρως ή απαντήσει ότι δεν επιθυμεί το Δώρο ή δεν δηλώσει τα ανωτέρω στοιχεία, ή η συμμετοχή του δεν είναι έγκυρη, το Δώρο θα δοθεί στον 2ο ή 3ο κατά σειρά επιλαχόντα.

6. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται, δεν εξαργυρώνεται με χρήματα, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Με εξαίρεση τα έξοδα της αποστολής του Δώρου, τα οποία θα βαρύνουν τη Διοργανώτρια, κάθε άλλη δαπάνη, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια ή/και τη Beiersdorf Hellas ΑΕ.

7. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει σκόπιμη, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, για τη διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες, με μόνη τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση, δημοσίευση, δημόσια ανακοίνωση και εν γένει δημόσια παρουσίαση από τη Διοργανώτρια ή/και τη Beiersdorf Hellas ΑΕ, σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές, των ονομάτων και των επωνύμων τους, των ίδιων, της εικόνας (φωτογραφιών και βίντεο), της φωνής τους, των ονοματεπώνυμών τους, καθώς και τυχόν δηλώσεών τους, ηχογραφημένων ή μη, μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, διαδικτύου και κάθε τεχνολογικού μέσου ή μεθόδου, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ή άλλη συναίνεσή τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη αξίωση από μέρους τους έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Beiersdorf Hellas ΑΕ. Οι συμμετέχοντες, με μόνη της συμμετοχή τους, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες και συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων αδειών και δικαιωμάτων επί της εικόνας και της φωνής τους, καθώς και για τη χρήση του ονόματος και του επωνύμου τους, χωρίς αντάλλαγμα, ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν με κανέναν τρόπο και υπό καμία έννοια την προσωπικότητά τους. Ο νικητής δεν δικαιούται να εγείρει καμιά αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Beiersdorf Hellas ΑΕ λόγω της χρήσης του ονόματος, της φωνής του, της εικόνας του, ή άλλου στοιχείου της προσωπικότητάς του, που σχετίζεται με τον παρόντα Διαγωνισμό. Στο πλαίσιο των ανωτέρω παραχωρούμενων από τους συμμετέχοντες στη Διοργανώτρια και στη Beiersdorf Hellas ΑΕ δικαιωμάτων και αδειών, η Διοργανώτρια και η Beiersdorf Hellas ΑΕ θα έχουν το δικαίωμα να παρέχουν αντίστοιχες άδειες σε οποιονδήποτε τρίτο με τον οποίο συνεργάζονται, με οποιαδήποτε σχέση, αποκλειστικά για τους ίδιους σκοπούς.

8. Α. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, μέσω αυτοματοποιημένων ή/και μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια, είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της Beiersdorf Hellas ΑΕ. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή, υπό την ιδιότητά του αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, της προβολής και της διαφημιστικής του εκμετάλλευσης, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να συλλέξει, αποθηκεύσει και επεξεργασθεί τα εξής δεδομένα των συμμετεχόντων:

– Ονοματεπώνυμο

– Στοιχεία επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο/κινητό τηλέφωνο

– Στοιχεία λογαριασμού στο facebook (facebook name, facebook gender, facebook email, facebook ID)

Β. Πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο νομίμως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες της Διοργανώτριας, που ενεργούν για λογαριασμό της, παρέχοντάς υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των συμμετεχόντων ή/και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Διοργανώτριας την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού ή/και διαχειρίζονται την Ιστοσελίδα για τις ανάγκες επικοινωνίας με το νικητή για την αποστολή του Δώρου. Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο Διαγωνισμός, μέχρι την ολοκλήρωση της διανομής του Δώρουστο νικητή και για ένα (1) έτος ακόμη για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας, εκτός εάν η διατήρησή του είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών αξιώσεων της Διοργανώτριας ή/και της Beiersdorf Hellas ΑΕ ή για την υπεράσπισή τους έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων των συμμετεχόντων ή τρίτων, οπότε και θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της περιόδου που τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι πλέον αναγκαία για το σκοπό αυτό.

Γ. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων» και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR), όπως ισχύουν.

Δ. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και εγγυάται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και ότι τα ως άνω συλλεγόμενα δεδομένα, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς, που αναφέρονται στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, για τους οποίους οι συμμετέχοντες δίνουν τη συγκατάθεσή τους με μόνη τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δηλώνει και εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά και νομικά, για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ε. Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται από τη Διοργανώτρια:

α) δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και στις πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται η Διοργανώτρια, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,

β) δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,

γ) δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή – ενωσιακή νομοθεσία για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,

ε) δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν από η Διοργανώτρια τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο, που θα ορίσουν οι ίδιοι,

στ) δικαίωμα ανάκλησης, οποιαδήποτε στιγμή, της συγκατάθεσής τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια.

ΣΤ. Για οποιοδήποτε θέμα ή/και αίτημα, καθώς και για να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματά τους οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια, στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9270005 ή/και στο email: [email protected] ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας της Διοργανώτριας: «PARALOT MEDIA & MARKETING LIMITED», Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 357, Τ.Κ. 15231, τηλ 210 9270005. Tέλος, κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, [email protected], 210 6475600).

Ζ. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό πριν τη λήξη του ή/και μέχρι την παράδοση του Δώρου, εφόσον έχει αναδειχθεί νικητής, αποστέλλοντας σχετικόemail στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] Αυτονόητα στην περίπτωση αυτή ο συμμετέχων χάνει τα δικαιώματα του, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και διακόπτεται η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τη Διοργανώτρια, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας, που τυχόν έχει λάβει χώρα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής του.

9. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή/και νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και μετά την παράδοση του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων του Διαγωνισμού, γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ανακριβές ή ψευδές, δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την παράδοση του δώρου αποβεί άκαρπη, ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παραλάβει το Δώρο.

10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, ή/και να αλλάξει το Δώρο, εφόσον συντρέχεισπουδαίος λόγος, μετά από σχετική ανακοίνωση, που θα δημοσιευθεί στον Ιστότοπο.

11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού, τεκμαίρεται δε ότι όλοι οι συμμετέχοντες τους έχουν διαβάσει, κατανοήσει και τους γνωρίζουν, όπως οι εν λόγω Όροι του Διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στη σχετική σελίδα, που θα είναι προσβάσιμη μέσω του Ιστοτόπου, ή όπως αυτοί τυχόν τροποποιηθούν με νεότερη δημοσίευση της Διοργανώτριας μέσωτης ανωτέρω σελίδας, που θα είναι προσβάσιμη μέσω του Ιστοτόπου. Επίσης, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική με το Διαγωνισμό αξίωση ή απαίτηση έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Beiersdorf Hellas ΑΕ, εκτός από αυτές που απορρέουν από τους δημοσιευμένους Όρους του Διαγωνισμού.

12. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ οποιουδήποτε συμμετέχοντα και της Διοργανώτριας ή/και της Beiersdorf Hellas ΑΕ σχετικά με το Διαγωνισμό, θα διευθετείται φιλικά μεταξύ τους, με βάση την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Σε περίπτωση που η φιλική διευθέτηση της διαφοράς δεν είναι εφικτή, ως κατά τόπο αρμόδια για την επίλυσήτης ορίζονται τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.